แนวโน้มธุรกิจการจัดการฝึกอบรมใน 5 ปีข้างหน้า

             แนวโน้มธุรกิจการจัดการฝึกอบรมใน 5 ปีข้างหน้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการแข่งขันในทางธุรกิจกันสูงและธุรกิจมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องมีการจัดการฝึกอบรมให้กับองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาด้านความรู้   ด้านทัศนคติและด้านพัฒนาทักษะฝีมือในการทำงานเพื่อให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดและต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้ออกมามีคุณภาพมากที่สุด