การสร้างวิทยากรแกนนำด้านจัดการความรู้สู่ระดับผู้ปฏิบัติการ

แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

หลังจากที่ อศจ.ได้รับงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการดังนี้

1.จัดแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบดำเนินการของ อศจ. ศตจ.

2.จัดส่งผู้ที่จะเป็นวิทยากรแกนนำระดับ อศจ. และระดับสถานศึกษาเข้ารับการอบรม

3.เงินส่วนที่เหลือประธาน อศจ.จัดสรรให้วิทยาลัยที่จัดทำโครงการตามกระบวนการ KM ที่อบรมไปแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีวศึกษาปทุมธานีความเห็น (0)