รู้ก่อนทำ

เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาชุมชมปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าไปเห็นกระบวนการเรียนรู้ของชาวมุสลิมที่มีครูเพียงอายุ ๒๓ ปี เป็นผู้นำให้ชาวมุสลิมในชุมชนหันมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา เพื่อเป็นแนวทางนำพาตนไปในทางที่ดี ครูผู้นี้ถึงแม้อายุยังน้อย แต่มีความสามารถในการสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น กับชาวบ้านและเด็กเยาชนมุสลิม จนได้รับการยอมรับ โดยตัวของครูเอง พยายามหาความรู้ และมีความรู้ที่รู้จริง ที่เกิดจากการศึกษาในเรื่องของศาสนามาเป็นเวลานาน โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การบังคับให้มาเรียน ไม่เป็นการยัดเยียดความรู้ให้ แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น ในบางครั้งที่เรีน ไม่มีเอกสารประกอบในการเรียน ก็จะใช้การตั้งคำถามให้ชวนคิด ผู้เรียนก็จะได้ความรู้ที่มาจากความคิดของเขาและเพื่อนร่วมเรียน

  สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มาจากการมองเห็นปัญหาร่วมกัน และอยากที่จะแก้ปัญหาเหมือนกัน เห็นคุณค่า และประโยชน์ของสิ่งที่จะทำคือการเรียนในเรื่องของศาสนา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน และสามารถสั่งสอนให้ลูกหลานรู้ซึ้งถึงหลักคำสอน

  ในการทำงานของเราก็เช่นเดียวกัน เราจะทำเรื่องใด เราก็ต้องมีความรู้ก่อนทำเหมือนกับครู คือต้องรู้จริง หรือรู้ให้มากกว่าเขา และก็ต้องหาคนที่มีใจอยากจะแก้ปัญหา อยากจะพัฒนา และก็ต้องทำบนฐานงานหรือวิถีชีวิตของเขาด้วย

โดย สายใจ  ทองเติม

นักจัดการความรู้ท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง

(8/12/48)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)