KM กับงานวิจัยสถาบัน

โครงการเสวนาภาษาออฟฟิศ เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง งานวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการ

   วันนี้ผมได้รีบทำโครงการเสวนาภาษาออฟฟิศเสนอท่านคณบดี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้มีท่านคณบดีเป็นพี่เลี้ยงอีกตามเคย ท่านคณบดีได้ให้ Concept ในโครงการเสวนาภาษาออฟฟิศ เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง งานวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งผมได้รับโจทย์จากท่านคณบดีมาตั้งแต่ตอนท่านรับตำแหน่งใหม่ จนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว วันนี้ผมได้รีบทำโครงการเพื่อให้ท่านคณบดีพิจารณา ท่านให้ผมปรับรายละเอียดในแผนดำเนินงานให้ชัด การทำงานวันนี้ภาพต้องชัด (พูดถึงชัด ไม่ชัดนึกถึงโฆษณาเรื่องหนึ่ง ... ท่านที่เคยดูคงนึกออก) ผมได้ยกร่างแผนดำเนินงานโครงการเสวนาภาษาออฟฟิศ ไว้ดังนี้ครับ

 • ขออนุมัติโครงการ
 • จัดกิจกรรมการจัดการความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต (ไอเดียท่านคณบดี)
 • รายงานความก้าวหน้าในกรอบงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
 • จัดกิจกรรมวิพากษ์โครงร่างงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
 • ดำเนินการจัดทำวิจัยสถาบัน
 • นำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน
 • สรุปรูปเล่มเสนอให้คณะสหเวชศาสตร์

     วันพรุ่งนี้ (15 ธันวาคม 2548) ช่วงเช้าเวลา 10.00 - 12.00 น. มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยได้เชิญคุณรุ้งทอง ไวทยะกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จากกองแผนงาน (คุณกิจตัวจริง ซึ่งคุ้ยเคยเป็นอย่างดีกับคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จากคณศึกษาศาสตร์ (คุณเกียม...นึกชื่อจริงไม่ออก ขออภัยด้วยครับ)  ซึ่งกำลังทำวิจัยสถาบันเรื่อง การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตอยู่ ผมทราบจากรศ.เทียมจันทร์ ที่เคยมาบรรยายให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ฟัง จึงได้เชิญมาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยสถาบัน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในวันพรุ่งนี้ ผมได้หารือกับท่านคณบดีเบื้องต้น ท่านบอกให้คุณกิจจากต่างหน่วยงานที่เชิญมาเล่าให้ฟัง (story telling) ต่อจากนั้นจะมีการแบ่งวงกันเป็น 2 วงดังนี้ครับ

      วงแรก

 • รศ.มาลินี  ธนารุณ       ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
 • คุณเกียม                   ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จากคณะศึกษาศาสตร์)
 • คุณกมลพร เซี่ยงว่อง    ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 • คุณดาวรุ่ง  จันทร์เปรม  ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการพัสดุ)
 • คุณลดารัตน์ เดชผล     ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการศึกษา)
 • คุณภาวินี   บุตระ         ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการศึกษา)
 • คุณสริตา  เถาลอย       ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

    วงที่ 2

 • ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร   ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ)
 • คุณรุ้งทอง  ไวทยะกุล    ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จากกองแผนงาน)
 • คุณเสาวภาคย์ รุ่งเรือง    ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 • คุณขวัญเรือน  แดงเรือ   ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการพัสดุ)
 • คุณกาญดา  คันศร         ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการศึกษา)
 • คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์  ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (นักวิชาการศึกษา)
 • คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์ (บอย ) ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต

    ทั้ง 2 วงนี้แต่ละคนจะเล่าเรื่อง การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบงานวิจัย   สำหรับบรรยากาศในวันพรุ่งนี้จะเก็บมาเล่าต่อครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

p.porn
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ช่วยบอก  คุณเกียม ชื่อจริง ปราณี  ศิริวัฒน์ ค่ะ

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ