เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด (การใช้ภาษา) ส่วนที่1

การศึกษาแบบเรียนรวมคือ  การจัดการศึกษาที่ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมกัน

work