การใส่เลขบรรทัดในเอกสาร Word

โดยส่วนมากแล้วจะนิยมใส่เลขลำดับแต่ละบรรทัดในเอกสารทางวิชาการ เพื่อง่ายในการ ทบทวน หรือแก้ไขในเอกสารนั้น วิธีการใส่เลขหน้านั้นสามารถเลือกได้ว่าต้องการใส่แบบเรียงกันทุกหน้า หรือว่าเริ่มนับใหม่ทุกหน้า
ไปที่ แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ > เค้าโครง >หมายเลขบรรทัด คลิ้กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม เพิ่มเลขบรรทัด แล้วคลิ้ก ตกลง