องค์กรที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันพยายามให้บุคคลที่มีความถนัดแตกต่างกันทํางานด้วยกันหรือที่เรียกว่า Cross functional team เพื่อให้เกิดทัศนะและมุมมองต่างๆ มากยิ่งขึ้นหากเทียบกับคําไทยก็ใกล้เคียงกับประโยคที่ว่า ”หลายหัวดีกว่าหัวเดียว” หรือ ” รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย ” หรือ ”สามัคคีคือพลัง”