การพัฒนาครูฯเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาครูฯเชิงกลยุทธ์ (ตอนที่ 1)

   ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HUman Resource Management) ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องมุ่งเน้นความเป็นกลยุทธ์ให้มากขึ้น  นั่นคือ สัดส่วนของระดับการบริหารทรัพยากรครูและบุคลากรระหว่าง กลยุทธ์(Strategy) การบริหารจัดการ(management) และการปฏิบัติการ (Operation) คงต้องให้ความสำคัญในระดับกลยุทธ์มากขึ้น  สิ่งสำคัญที่เป็นหลักเบื้องต้นก็คือ  จะสร้างความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาครูฯระดับนโยบายกับกลยุทธ์การพัฒนาครูฯ ระดับปฏิบัติได้อย่างไร ข้อเสนอนี้ เป็นแนวความคิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดรับกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(SHRM) ที่ขณะนี้เป็นกระแสของโลกไปแล้ว

แนวคิดการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

    1.ทิศทางการพัฒนาครูฯไปสู่อนาคต คงจะไม่อยู่แค่เพียงมองว่า การบริหารการพัฒนาครูฯ เป็นงานสนับสนุนงานด้านอื่นๆ เป็นงานประจำวันที่มีการปฏิบัติการมากเช่น  ธุรการ การลา มา สาย วินัย เท่านั้น แต่ต้องมองให้งานพัฒนาครูเป็นงานเชิงรุกที่มองไปข้างหน้าเป็นกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น

    2.กระบวนการบริหารการพัฒนาครูฯ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูฯในระบบอย่างจริงจังและมีความเป็นระบบมากขึ้น  และรู้จักใช้ Outsource มากขึ้น

    3.การบริหารต้องเน้นความสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรพัฒนาครูฯและยุทธศาสตร์การพัฒนาครูฯ และเชื่อมโยงไปสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การพัฒนาฯ

    4.เน้นการพัฒนาสมรรถนะครูฯให้สอดคล้องกับสมรรถนะของระบบการพัฒนาครูฯ ที่ให้ความสำคัญกับครูฯว่า เป็น "ทุน" ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาที่ส่งผลไปสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพของผู้เรียน โดยเน้นการพัฒนาที่ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน

     5.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR SCORECARDความเห็น (0)