เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(16.3)

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของออสเตรเลีย(RACGP) ซึ่งมีบทบาทและมีอิทธิพลสูงมากในการกำหนดทิศทาง แนวทางการจัดสรรเงินและระบบบริการสุขภาพในออสเตรเลีย
การฝึกอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในออสเตรเลีย( General Practice Training )

            หลักสูตรการฝึกอบรมมีการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของออสเตรเลีย(RACGP) ซึ่งมีบทบาทและมีอิทธิพลสูงมากในการกำหนดทิศทาง แนวทางการจัดสรรเงินและระบบบริการสุขภาพในออสเตรเลีย มีศาสตราจารย์นายแพทย์ Micheal Kids เป็นประธานราชวิทยาลัย เป็นคนหนุ่มอายุราว40-45 ปี ผมได้พบเขาในวันแรกที่โรงพยาบาลซิดนีย์ ได้พูดคุยกันไม่มากนักและไม่ได้ขอนามบัตรไว้ ตอนแรกคิดว่าจะได้พบอีกครั้งในวันที่ 2 ธันวาคมก่อนกลับ ปรากฎว่าเขาติดภารกิจมาร่วมงานไม่ได้ น่าเสียดายมากเพราะหากสามารถติดต่อกันได้ในอนาคตจะได้สร้างเครือข่ายร่วมกันเพราะตอนนี้ทางRACGPได้ร่วมมือกับมาเลเซีย ฮ่องกงและสิงคโปร์เพื่อพัฒนาทางด้านเวชปฏิบัติครอบครัว แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแล้วจะได้ FRACGP โดยการเรียนจะเป็นโปรแกรม 3-4 ปี ดังนี้

-          ฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านในโรงพยาบาลใหญ่ 18 เดือน

-          ฝึกอบรมบทบาทการเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป(Medical Officer) ทั้งในคลินิกเอกชนและในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอีก 18 เดือน

-          ในปีที่ 4 จะฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจ(Subspecialty Training : ARSP) ทางด้านวิสัญญี, ศัลยกรรม, สูติศาสตร์,เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,จิตเวชหรือสาธารณสุข(Public Health) ซึ่งสามารถฝึกอบรมในเขตนิวอิงแลนด์ได้เลย

กรอบการจัดทำหลักสูตร(Curriculum) การฝึกอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

                                กำหนดหลักสูตรออกเป็น 3 หมวดสำคัญ ที่แพทย์จะต้องเรียนรู้และมีทักษะ คือ

  1. Domain of GP หลักทางเวชปฏิบัติทั่วไป

-          ทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย

-          มุ่งเน้นสุขภาพของกลุ่มประชากรที่รับผิดชอบตามบริบทของGP

-          ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพได้

-          บทบาทของความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณ

-          มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและองค์การ

  2.  Patient presentations กลุ่มอาการที่สำคัญของผู้ป่วย

-          กลุ่มอาการที่พบบ่อย

-          กลุ่มอาการที่ต้องการทักษะพิเศษในการดูแล

-          ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ

-          กลุ่มอาการที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประชากร

-          ปัญหาสุขภาพที่เป็นอัตราป่วยและตาย

 3. National Health Priority ปัญหาที่สำคัญในระดับชาติ

-          โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

-          การป้องกันโรคมะเร็ง

-          การป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ

-          สุขภาพจิต

-          เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน

                นำกรอบของหลักสูตรทั้ง 3 หมวด มาจัดทำรายละเอียดหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานจริง

                การกำหนดรายละเอียด(Curriculum statements) พิจารณาความสำคัญตามพื้นที่ ที่จะต้องเรียนเช่น Aboriginal Health, Acute serious illnesses & traumatic conditions, Aged Care, Children & young people Health, Chronic conditions, Conceptual basis of GP, Critical thinking & research, Ethnic Health, Mental Health, Men’s Health, Practice management, Women’s health

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)