HA_KM_Bantak Hospital (1)


ผลการประเมิน HA_KM Post 6th HA Forum Conference Organized by HACC:KKU 2005

HA_KM_Bantak Hospital (1)

 HACC:KKU จัดการ แลกเปลี่ยน เรียน รู้ ระหว่าง โรงพยาบาลเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมรับคำปรึกษา โดย มีโรงพยาบาลบ้านตาก นำทีม โดย คุณหมอ พิเชษฐ์ บัญญัติ และ ทีมงานมาร่วม "ลปรร" หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ได้ทำ AAR ผลสรุปมีดังนี้ครับ

Executive Summary
  หลักสูตร     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ตรงจากทีมโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
วันที่  20 สิงหาคม 2548  ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 62 คน  ส่งแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 สรุปผลการประเมินดังนี้


 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
            จากผู้ตอบแบบสอบถาม 42 คน เป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90   เป็นเพศชายจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10  อายุต่ำสุด 24 ปี  อายุสูงสุด 52ปี  อายุเฉลี่ย 37.57 ปี
  2. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เข้าร่วมการสัมมนา                      
                 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 42 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ก่อนสัมมนาปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 60.00   หลังการสัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้นมาก คิดเป็นร้อยละ 81.20
  3. ความคิดเห็นต่อการจัดอบรมในภาพรวม  

    3.1 ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะจากการอบรมครั้งนี้อย่างไร
                 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา
                 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เรียนรู้จากความสำเร็จ อย่ายึดติดกับรูปแบบ
                 ทักษะการทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร
                 การเชื่อมโยงหน่วยงานบริการและหน่วยงานสนับสนุนในการทำ HA
                 แก่นของ HA และแนวทางการพัฒนา
    3.2 ท่านสามารถนำแนวทางการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้หรือไม่
                 สามารถนำแนวทางการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้
คิดเป็นร้อยละ 80.80 

        ไม่สามารถนำแนวทางการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 19.20 เนื่องจาก มีความขัดแย้ง  บรรยายกาศการทำงานไม่ดี


    3.3 ท่านจะนำไปใช้ในการพัฒนางาน  พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรอย่างไร
        พัฒนางาน
                มุ่งเน้นการทำงานประจำให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
                การใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนางาน
                ทำงานประจำของตนให้ดีขึ้น แก้ปัญหาทุกวันในงานประจำ
        พัฒนาคน
                ใช้ศักยภาพของคนให้ตรงกับงานและมุ่งพัฒนา Competency ของบุคลากรในด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางคลินิก
                หาวิธีการให้ทุกระดับมีส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
                ให้มีใจรักและงานคุณภาพ กระตุ้นให้อยากทำ
        พัฒนาองค์กร
                 การทำงานเป็นทีมมีการพัฒนาระบบงานบริการภายใต้บริบทขององค์กร
                 ให้สามารถก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่ 1 และขั้นต่อ ๆ ไป
                 นำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
    3.4 หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดในครั้งต่อไป
                 ความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
                 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติ
                 การบรรลุเป้าหมายเพื่อผ่านโรงพยาบาลคุณภาพ
                 ทางลัดสู่บันไดขั้นที่ 2 อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
                 ขั้น 2 ของการทำ HA
    3.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
                 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางเรื่องใช้เวลานานเกินไป ทำให้คำถามที่ต้องการได้รับคำตอบจากการทำกลุ่มในภาคเช้า ไม่ได้คำตอบ
                 ควรมีการตอบคำถามแบบกระชับใช้เวลาไม่นานเกินไป
                 ให้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนแบบนี้อีก ซึ่งดีกว่าการอบรมแบบให้ใช้เครื่องมือซึ่งเป็นทฤษฏีแล้วนั่งฟัง ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมไม่เกิดการกระตุ้นหรือมีแรงจูงใจในการที่จะนำไปพัฒนา
                 อยากให้จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 (สรุปข้อมูลโดย คุณรัชนี ฝ่ายประเมินผลศูนย์บริการวิชาการ)

 จะเห็นได้ว่า การสร้างบรรยากาศในองค์กรเป็นส่วนที่มีความสำคัญ การลดความขัดแย้งของคน ของงานก็เป็นอีกประเด็นที่ทำให้การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมีปัญหา ประเด็นนี้ตรงกับที่ได้รับการ "เล่าสู่" กันในการประชุม "การจัดการความรู้ที่ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘" ผู้นำในองค์กรคงต้องรีบเข้ามาช่วยเสริมแรงอย่างจริงจังครับ

JJ
 

หมายเลขบันทึก: 9427เขียนเมื่อ 11 ธันวาคม 2005 23:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญที่เอามาเล่าให้ฟัง ทำให้ทีมของโรงพยาบาลบ้านตากจะได้นำไปปรับปรุงการทำกิจกรรมกลุ่มKMกับโรงพยาบาลอื่นๆต่อไปครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี