จากการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยด้วย C3ther ปัญหาหนึ่งที่พบว่ามักทำให้พยาบาลสับสนก็คือ   การที่ทันตแพทย์ใช้ตัวย่อที่คุ้นเคยก้นในหมู่ทันตแพทย์  แต่ทางพยาบาลหรือแพทย์ท้วไปอาจไม่คุ้นเคย

    ผมจึงได้สรุปตัวย่อที่หมอฟันมักใช้บ่อย  แนบไปกับเวชระเบียนผุ้ป่วยในที่มาทำฟันกลับไปให้พยาบาลในหอผู้ป่วยได้ใช้อ้างอิง  กรณีที่ไม่เข้าใจสิ่งที่หมอฟันเขียน   

    ใครอยากเอาไปเก็บไว้ใช้ เชิญ download ที่

 http://gotoknow.org/file/chumpon/dental1.doc