ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือที่นิยมเรียกกันว่า มหาวิทยาลัยนอกระบบ นั้น ในส่วนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ..... คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน จากนั้นจึงนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณายาวนานพอสมควร และคาดว่าคงจะนำเข้าพิจารณาในสมัยประชุมนี้ไม่ทัน เพราะจะปิดสมัยประชุมสภาฯ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่จะเปิดประชุมในสมัยต่อไป ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร คงจะนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในสมัยประชุมครั้งต่อไป และคาดว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรน่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๔๙ หรือต้นปี พ.ศ.๒๕๕๐

         อนึ่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยที่คาดว่าน่าจะเสร็จในต้นปี ๒๕๔๙ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพราะผ่านการพิจารณาของที่ประชุม ส.ส., ส.ว. และกรรมาธิการร่วม ส.ส. และ ส.ว. แล้ว

         จากข่าวสภาอาจารย์ โดย สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

         วิบูลย์ วัฒนาธร