"บล็อก (Blog) : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ฝังลึก บล็อกเป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคลทีใช้บันทึกหรือ "ให้" ทานที่เป็นความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นผ่านท่างอินเตอร์เน็ต"

ประโยชน์ของการบันทึกในบล็อก

 • เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้
 • เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้
 • เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้
 • เป็นเครื่องมือค้นหาผู้ชำนาญการ
 • เป็นเครื่องมือในการแยกแยะประเภทของความรู้และสร้างความสัมพันธ์ของความรู้

จุดเด่นของระบบ GotoKnow.org

 • จัดการบล็อกได้ด้วยตนเองที่ "แผงควบคุม" เหมือนมีเว็บไซด์ส่วนตัว
 • เขียนบันทึกได้ง่ายเหมือนใช้ MS-Word
 • ผู้ใช้สามารถสร้างบล็อกหรือชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่ง
 • บล็อกแต่ละบล็อกสามารถเป็นสามาชิกชุมชนได้มากกว่าหนึ่งแห่ง
 • เผยแพร่ความรู้ฉับไว้ด้วยเทคโนโลยี RSS
 • มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
 • มีความปลอดภัยสูง