จากการรับราชการครูมานานถึง  16  ปี  พบว่านักเรียนในแต่ละปีจะมีปัญหาต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปในรายละเอียด  แต่จะมีปัญหาทางด้านการเรียนการสอนที่เหมือนกันคือ  มีเด็กที่อ่านและเขียนยังไม่คล่องอยู่จำนวนหนึ่ง  เป็นเด็กที่อยู่ใต้เงาของผู้อื่นอยู่เป็นประจำ  ปีการศึกษา  2549  ก็เช่นกัน  ในชั้น  ป.3  มีเด็กที่อ่านและเขียนยังไม่คล่องอยู่  5  คน  ได้จัดทำแบบฝึกการสอนภาษาไทยโดยให้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่พยัญชนะ  สระ  การประสมคำ  มาตราต่าง ๆ  โดยให้เด็กทำในห้องเรียนก่อน  แล้วค่อยขยายให้เด็กไปทำเป็นการบ้าน  การตรวจงานและการเฉลยจะทำในห้องเรียน  และให้การเสริมแรงนักเรียนทุกคนทันที  แต่พบว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่ง  คือ  เด็กชายอนุวัตร  ขันทองชัย  มีความขยันเป็นพิเศษ  ส่งงานก่อนคนอื่นและมีการติดตามผลงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งแปลกกว่าทุกคน  ทำให้ครูแปลกใจและถามว่ามีใครช่วยสอนทำการบ้านที่บ้านบ้าง  พบว่าเด็กชายอนุวัตรบอกว่าคุณพ่อเป็นผู้ช่วยสอนการบ้าน  และเขามีความดีใจที่พ่อให้ความสนใจในตัวเขา  จากคำตอบนี้  ได้มีการศึกษาลงไปในเด็กชายคนนี้เพิ่ม  พบว่า  การที่คุณพ่อช่วยสอนเขาทำการบ้านและเขามีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  เพราะว่าเขาต้องการให้พ่อภูมิใจในตัวเขา  เขาดีใจที่มีพ่ออยู่ใกล้ชิด  นับได้ว่าการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยด้วยแบบฝึกประสบความสำเร็จในทุกคนในระดับที่น่าพอใจ  และพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมีส่วนช่วยอย่างมากในการศึกษา