พระบรมราโชวาท ปัญญา (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในหลวง พระราชบิดาแห่ง การสร้างองค์กรแห่งการเรียน และการจัดการความรู้

พระบรมราโชวาท ปัญญา (๑)
        สืบเนื่องจาก “วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม” ผมขออัญเชิญ “พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖” ซึ่งหากศึกษาให้ดี น่าจะเป็นเริ่มต้นของ “การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้ ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๖ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ไว้อย่างละเอียดชัดเจน ตั้งแต่ การกำหนดเป้าหมาย การทำแผนอย่างรอบคอบ การพัฒนาตนเองและส่วนรวม การใช้สติ ปัญญา หลักวิชา ความร่วมมือ และ สุดท้ายงานจะสำเร็จ” ลองศึกษาดูครับ
            "… การสร้างอนาคตของตนและของส่วนรวม เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องอาศัยแผนการอันละเอียดรอบคอบ และต้องกระทำอย่างหนักแน่นอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะพาตัวพาประเทศชาติไปไม่รอด ทุกคนควรจะได้เตรียมการเตรียมใจไว้ให้เข้มแข็งเสมอ และพร้อมที่จะนำเอา สติ ปัญญา หลักวิชา ความร่วมมือ พร้อมทั้งความอดทนเข้มแข็ง มาใช้สร้างตัว สร้างบ้านเมือง และต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกประการให้ลุล่วงไป จนบรรลุความสำเร็จและความเจริญในชีวิตทุกๆประการ ตามที่มุ่งหมายไว้…"
            ลองวิเคราะห์ครับ ผมขอเชื่อมโยงจากการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย Asean Productivity Oranization (APO) วิทยาการทุกท่านได้พยายามเชื่อมโยง เรื่อง การจัดการความรู้ ต้องมีการ “กำหนด เป้าหมาย” ที่ท่านอาจารย์หมอ วิจารณ์ บอกเราเสมอ คือ “ต้องมีหัวปลา” ที่สอดคล้องกับ “บริบท พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ ขององค์กร” อย่าทำ KM เพื่อ KM และที่น่าเป็นห่วงบางท่าน “ยังตามไล่จับตัวชี้วัด” โดยไม่ได้คำนึงให้ชัดเจนถึงความสอดคล้องของการพัฒนางานประจำ ที่มีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน มองเห็นแต่คะแนนและตัวชี้วัด อันตรายครับ
            ดัวยความเคารพครับ
JJ (Yogjakarta,Indonesia)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)