วันนี้มีตารางการถ่ายภาพอนุสรณ์นักเรียนดรงเรียนราชวินิตโดยจะต้องจัดทำตารางคิวเพื่อการถายทำแล้วจึงไปแจ้งต่อหัวหน้าสายระดับชั้นเพื่อนัดแนะและจัดคิวเพื่อเข้าถ่ายภาพอนุสรณ์ราชวินิต หลังจากที่อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าสายระดับชั้นได้ส่งใบตารางคิวการถ่ายภาพคืนมาแล้วทางฝ่ายโสตก็จะทำการเดินตามห้องเรียนเพื่อนัดแนะเวลาการถ่ายภาพอีกครั้งหลังจากนั้นฝ่ายโสตจะกลับมาทำหน้าที่จัดสถานที่ในการถ่ายทำภาพซึ่งใช่พื้นที่บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียนเป้ฯสถานที่ถ่ายทำแล้วจึงตั้งมุมกล้อง และจัดนักเรียนและครูให้เป็นระเบียบดูแลเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยก่อยถ่ายทำ อาจมีเด็กที่ไม่มีระเบียบยุกยิกต้องคอยเตือนแต่ถ้าคุยด้วยเหตุผลแล้วเด้กก็จะเชื่อฟังได้ดี จนถึงเลา 14.00น. ได้รับทำไตเติ้ลรายการโฮมรูมจะนวน 2 ไตเติ้ล เวลา 16.30น. เดินทางกลับที่พัก