< ยุทธศาสตร์ชาติ 9 ด้าน >

         < ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  กลุ่มที่ 1 >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ >

         < ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร >

                  < ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร >

         วิบูลย์  วัฒนาธร