ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร

ดินแดนแห่งการผลิต แปรรูป และค้าข้าวชั้นนำของประเทศ (Rice City Estate)

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์ 

         “ดินแดนแห่งการผลิต แปรรูป และค้าข้าวชั้นนำของประเทศ” (Rice City Estate)

เป้าประสงค์ 

         1.การเสริมสร้างอาชีพ รายได้และการมีงานทำแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

         2.การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การค้าข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

         3.การเสริมสร้างสังคมที่สงบสุขและมีการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

         4.การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้

แนวทางการพัฒนา

         1.ขจัดปัญหาความยากจน ให้หมดไปจากจังหวัดพิจิตร และเสริมสร้างการกระจายรายได้

         2.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนจนรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่ายจังหวัดพิจิตร เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

         3.ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม สร้างและพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้เสมอภาค

         4.ชุมชนเครือข่ายมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งส่งเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบองค์รวมโดยมีประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิต แปรรูป การค้าข้าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

         1.ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการผลิต คุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาด

         2.ยกระดับมาตรฐานราคาโดยสร้างเอกลักษณ์ข้าวพิจิตร มีเครื่องหมายรับรองเพื่อสร้างความเชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพ

         3.สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าภายในประเทศและการส่งออก สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจ

         4.การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เน้นการผลิตและแปรรูปข้าวและอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร

         5.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

         6.พัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป

         7.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก

         8.ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทุนทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

         ผลักดันการพัฒนาจังหวัดไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

         1.สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและพึ่งพาตนเอง

         2.พัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

         3.เสริมสร้างวัฒนธรรม และสร้างทัศนคติความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

         แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงในระดับพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

         พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)