ท่านที่มีความรู้เรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วม ช่วยระดมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ร่วมกัน ในกระบวนการต่างๆ  ด้านต่างๆ  เพื่อประโยชน์นะครับ