องค์ความรู้

ธรรมชาติเป็นที่ที่ให้ความรู้ได้ดีที่สุด

หลังจากได้เขียนการบ้านส่งแล้วก็นั่งเปิดอ่านอะไรไปเรื่อย ๆ จนมาเจอข้อความที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่มิใช่เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ในชุมชมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่เบียดเบียนกันเป็นอยู่อย่างชาวพุทธ ซึ่งเปิดอ่านในหัวข้อของ "วิทยุชุมชนบุญนิยม"  ซึ่งได้แบ่งองค์ความรู้ไว้ 2 ประเภท คือ องค์ความรู้บุญนิยม กับ ความรู้ทั่วไป ซึ่งขอเล่าสั้น ๆ

องค์ประกอบวิทยุชุมชนบุญนิยม ซึ่งประกอบด้วย ธรรมนูญ, บุคลากร, ทุน, กิจกรรม, องค์ความรู้(Experience)

องค์ความรู้ซึ่งมี จุดประสงค์ ขอบข่ายสาระ และวิธีเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้บุญนิยม (หลักสูตรเศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศมีไท)

- สัจธรรมชีวิต โดยเลิกอบายมุข รักษาศิล 5

- สุขภาพ 7 อ. อิทธิบาทสี่ อาหาร อากาศ อารมณ์ อิริยาบถ เอนกาย และเอาพิษออก

- สัมมาอาชีพ คือประกอบอาชีพไม่ผิดศิลธรรม

- เศรษฐกิจพึ่งตนเอง โดย ไม่เอาเปรียบแจกฟรีได้แจก

- ชุมชนเข็มแข็ง โดยใช้คุณธรรมและศิลธรรม

- ทุนทางสังคม โดยใช้ทุนที่ก่อให้เกิดบุญแก่สังคม มีตัวชี้วัดคือความสุข จิตใจสูงส่ง

- เทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมพื้นบ้าน

องค์ความรู้ทั่วไป โดยเน้นความรู้ของชุมชน  เน้นทุกสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับชีวิตของคนในชุมชนยาวนาน

เป็นเรื่องที่จะรักษาความดี ความงาน คุณธรรม ศิลธรรม และสามารถถ่ายทอดให้รุ้ทั่วกันในอนาคต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

871

เขียน

06 Jul 2005 @ 18:25
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก