เทคนิคการใช้ gdi ให้มีประสิทธภาพ

1. สร้างออฟเจคกราฟิก กำหนดให้มีขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับฟอร์ม 
    Create the Graphics Object buffer
2. กำหนดตัวแปร static ให้เป็น True เพื่อให้วาดเพียงครั้งเดียว
    Prevent reentry to initialization
3. เริ่มต้นใช้ฟังก์ชั่นในการแสดงภาพ
    Print beginning draw functions

หลักการ

เมื่อต้องการใช้งาน gdi ให้คิดลักษณะของการแสดงรูปภาพทั่วไป
ซึ่งมองเห็นได้เพียงหน้าจอเท่านั้น แต่ส่วนเกินจะถูกสร้างขึ้น(redraw)ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง(event) เช่น การซูมเข้า, ซูมออก เป็นต้น
โดยเมื่อต้องการเลื่อนภาพหรือจับวัตถุจะใช้วิธีการเก็บค่าต่างๆ ไว้ในตัวแปรแล้วนำมาเปรียบเทียบ(hittest) กับ Mouse Position 
ซึ่งเมื่อได้วัตถุแล้วสามารถแสดงเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดได้

Ref basic: The Basics of GDI+
Ref advance: Auto Redraw in VB.NET