วิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสายผู้สอนมีขั้นตอนอะไรบ้าง