บันทึกครั้งที่ ๒๑ กฎหมายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของวงจรธุรกิจWLAN ส่วนที่ ๒

ต่อเนื่องมาจากบันทึกครั้งที่ ๒๐ 

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จากหลักการที่ว่า ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้  ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

จะเห็นว่า พรบ.ฉบับนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข่าวสารของทางราชการ  สนับสนุนประชาชนแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองโดยถูกต้องกับความเป็นจริง ขณะเดียวกันก็ป้องกันข้อมูลที่มีผลต่อความมั่นคงและการเกิดความเสียหายกับประเทศ  และไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจWLAN ในนิติสัมพันธ์ที่ รัฐจะต้องส่งเสริมให้องค์กรของตน เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ  กรมสรรพากร เป็นต้น มีการปรับปรุงข้อมูลและการทำงานที่ต้องให้บริการประชาชน  ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลทันสมัย  จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย  ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันจากผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำความเสียหายกับข้อมูลหรือการให้บริการด้วยการรู้เข้าใจในเทคโนโลยีที่นำมาใช้ด้วย

8. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒   บัญญัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

จะเห็นว่า พรบ.ฉบับนี้ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจWLAN ในนิติสัมพันธ์ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรส่งเสริมให้องค์กรของตน และท้องถิ่น ได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยปรับปรุงข้อมูลและการทำงานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลทันสมัย

9.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๒๑    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การกระทำละเมิดในทางปกครอง หรือการทำสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจำเป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษต่างจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแห่งคำพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจำเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง และต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคำพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งต้องมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ

จะเห็นว่า พรบ.ฉบับนี้ ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ  เช่น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น สัญญาทางปกครอง เป็นต้น  และไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจWLAN ในนิติสัมพันธ์ที่เกิดปัญหาข้อพิพาทที่เข้าข่ายขึ้น

10.พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและความเห็นเกี่ยวกับเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณากำหนดแผนหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนของรัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับนโยบายเยาวชนแห่งชาติ
(๓) พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายในการทำโครงการหรือแผนงานเกี่ยวกับเยาวชน ตลอดจนการประสานงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการและแผนงานนั้น
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการแผนงานหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน
(๕) เสนอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับเยาวชนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับเยาวชนตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา
ให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๓) รวบรวม ศึกษา และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับเยาวชนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน
(๔) จัดทำโครงการและแผนงานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนการฝึกอบรมวิชาชีพแขนงต่าง ๆ
(๕) จัดทำโครงการและแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนในด้านต่าง ๆ
(๖) ริเริ่มและเร่งรัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนที่จะเป็นประโยชน์ในการกีฬา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ

จะเห็นว่า พรบ.ฉบับนี้ มีทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขเกี่ยวกับเยาวชน และไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจWLAN ในนิติสัมพันธ์ที่เกิดองค์สามารถทำหน้าที่ของตนต่อเทคโนโลยีนี้ ทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการแพร่กระจายการใช้เทคโนโลยี และป้องกันพร้อมแก้ไขปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อเยาวชนด้วย

11.พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๒    เพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในเป็นการกระทำอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้   และการอุดหนุนให้คำนึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

จะเห็นว่า พรบ.ฉบับนี้ เกี่ยวข้องด้านการซื้อขาย มีทั้การส่นับสนุน ป้องกัน และแก้ไข  และไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจWLAN ในนิติสัมพันธ์ด้านการซื้อขาย

หมายเหตุ   หากข้อความที่ทำขึ้นผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องประการใด โปรดช่วยแนะนำให้ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกวิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#บันทึกครั้งที่ ๒๑ กฎหมายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของวงจรธุรกิจwlan

หมายเลขบันทึก: 82943, เขียน: 10 Mar 2007 @ 00:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)