เขาลับสมองกันอย่างไร

Anuroj48
เขาลับสมองกันอย่างไร

              การลับสมองเป็นการพัฒนาจิตสมองของเราให้เป็นอัจฉริยะ    การพัฒนาสมองจะต้องพัฒนาการใช้สมองซีกขวาเชื่อมโยงและประสานกับสมองซีกซ้าย   คือการพัฒนาสมองต้องฝึกให้พัฒนาทั้งสองซีกควบคู่กันไป  คือฝึกคิดทางบวก ร่วมกับการคิดแบบสร้างสรรค์    คิดนอกกรอบ   คิดแบบริเริ่ม คล่องตัว ยืดหยุ่น (สมองซีกขวา)  แต่มีความละเอียดลออ  มีเหตุผล (สมองซีกซ้าย) ซึ่งการคิดแบบประสานเชื่อมโยงเช่นนี้ จะเป็นพลังในการที่จะให้เกิดการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาควบคู่กันไป           

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการคิดอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ  กระบวนการเรียนรู้นั้น  สมองที่รับข้อมูลเบื้องต้นเป็นสมองซีกที่สี่หรือซีกขวาด้านบนซึ่งเป็นสมองที่พัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์  ในอดีตเราปล่อยให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของสมองซีกขวานี้เป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ได้กระตุ้นหรือพัฒนาให้งอกงาม  ดังนั้นการพัฒนาสมองให้ป็นอัจฉริยะได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสมองส่วนนี้บ่อย ๆ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์    แม้ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นพฤติกรรมที่ มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมากน้อยแตกต่างกันไปก็ตาม  แต่ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝนบ่อย ๆ ให้คิดเชิงบวก คิดออกนอกกรอบ คิดให้หลุดโลกไปเลย  คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะคิด ปัญหาให้เป็นปัญญา    คิดความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ  คิดวิกฤติเป็นโอกาส (คิดเชิงบวก)  มองเป้าหมายเป็นความฝันและทำให้ความฝันเป็นความจริงซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าย ที่จะทำตัวแบบผู้ชนะ   หรือผู้ชนะที่ไม่มีวันล้มเลิก  ( The winner never quit)  (คิดนอกกรอบ)  นั่นเอง  

ดิฉันมีความเห็นว่าการพัฒนาสมองให้ป็นอัจฉริยะได้นั้น ต้องเริ่มและส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก  นั่นคือพัฒนาสมองของเขาควบคู่ไปกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย  และต้องพัฒนาสมองทุกซีกควบคู่กันไป  แต่เน้นพัฒนาสมองส่วนที่เด่นของเด็ก (ขวาบน เป็นนักคิด  คิดเชิงปราชญ์  ขวาล่าง เป็นนักจัดระบบ นักบริหาร  คิดเชิงกลยุทธ วางแผนงานโครงการเก่ง  ซ้ายบน นักสร้าง หาแนวคิดใหม่ ๆ ริเริ่มสร้างสรรค์ ซ้ายล่าง นักมนุษย์นิยม ชอบที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น )    โดยเฉพาะใน 3 ปีแรก ทุกวันนี้คนไทยยังคิดไม่เป็นระบบ  หรือขาดกระบวนความคิดทั้งนี้เนื่องจากขาดการพัฒนาการเรียนรู้  ขาดการพัฒนาสมอง หรือลับสมองให้คม    ส่งผลให้คิดไม่รอบคอบ  คิดไม่ทันการ  คิดแบบไม่ยั่งยืน  มาวันนี้เราคงต้องหันกลับมามองระบบการศึกษาของเราและปรับระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนความคิดของเด็ก  ให้คิดเป็นทำเป็น  รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   และประยุกต์ความรู้มาใช้ได้   โดยนำวินัย 5 ประการของปีเตอร์ เซงเก้  มาพัฒนาหล่อหลอมให้เกิดในตัวคนทุกคน   เพราะวินัย 5 ประการเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนและยังเป็นการพัฒนาสมองในทุกซีกไม่ว่า จะเป็น การคิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบ  การทำงานประสานร่วมกับผู้อื่น  และการมีความคิดสร้างสรรค์  การตั้งเป้าหมายในอนาคตและหาหนทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผล   นอกจากนี้การพัฒนาให้เด็กเกิดการพัฒนากระบวนความคิดอย่างเป็นระบบนั้นยังต้องการบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย   อิสระ เอื้ออำนวยให้คิดซึ่งจะทำให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้                

ในขณะเดียวกัน   ผู้ใหญ่ก็สามารถลับสมองให้คมตลอดเวลาได้เช่นกัน   โดยการฝึกใช้สมองอยู่เสมอ และสรรหาหรือป้อนข้อมูลประสบการณ์กับสิ่งต่างๆ ให้กับสมอง หรือแม้แต่การพบกับสถานการณ์ที่ท้าทายให้คิดหรือแก้ปัญหา ก็เป็นการลับสมองให้คมโดยให้สมองได้ทำงานอยู่เสมอ สมองก็จะมีพลังหรือมีความสามารถสะสมไว้มาก แม้ในวัยชราก็ยังมีความสามารถทางสมองที่ดี   หรือเรียกได้ว่ามีการลับสมองให้คมตลอดเวลานั่นเองซึ่งจากการศึกษาพบว่า    การเล่นเกมส์มีประโยชน์มาก ต่อคนทุกวัย รวมทั้งวัยผู้ใหญ่ตอนต้น วัยกลางคนและวัยชรา เพราะในชีวิตของผู้ใหญ่ สิ่งที่มักขาดไป คือการเล่นเกมส์ต่างๆ การเล่นเกมส์ทำให้เกิดความตื่นเต้น ตื่นตัว ไม่ซึมเซา รู้สึกกระตือรือล้น รู้สึกคล้ายกลับไปเป็นเด็กซึ่งเป็นวัยที่รักการเล่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีความสุขกับการเล่นมาก  การเล่นเกมส์ต่างๆ นานาชนิด จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับบุคคล ทำให้บุคคลมีประสบการณ์ที่หลากหลาย แตกต่างกันด้วย   บางเกมส์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบ หรือการคิดที่ละเอียด บางเกมส์ พัฒนาอารมณ์ขัน การมีสุขภาพจิตที่ดี   บางเกมส์ ทำให้เกิดการคิดแบบต่อรอง ประนีประนอม   บางเกมส์ที่เป็นการแข่งขัน ผู้แพ้อาจเรียนรู้วิธีคิด วิธีเล่นของผู้ชนะ ก็จะสามารถพัฒนาตนเองที่ จะเล่นเกมส์ให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆมาด้วย  เกมส์บางอย่าง รวมผู้เล่นจากหลายวัยเข้าด้วยกันก็เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาความสามารถทางสมอง   เพื่อความสนุกสนาน เพื่อความรัก เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีได้เพราะฉะนั้น เกมส์ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว คือ มีความหลากหลาย เล่นทีไรก็มีรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน จึงเป็นเกมส์ที่พัฒนาคนเราในด้านต่างๆ โดยเฉพาะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวาได้อย่างน่าสนใจวิธีหนึ่ง

....................................................

โดย...คนึงนิจ อนุโรจน์

วันนี้ท่านลับสมองของท่านหรือยังคะ......................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Human Resource Guide by Dr.Khanuengnich Anuroj

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 82897, เขียน: 09 Mar 2007 @ 20:35 (), แก้ไข: 29 May 2013 @ 09:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
วิธีของผม คือ อ่าน gotoknow ครับ ได้ความรู้ สนุก เฮฮา ไม่เครียด