สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ปีนี้มีความตั้งใจจะประเมินการประกันคุณภาพในรูปแบบของ SAR ON BLOG  ซึ่งเป็นครั้งแรกของการประเมินในรูปแบบใหม่

   กำหนดการประเมิน QA ของสำนักงาน คือวันที่ 15 พฤษภาคม (บังเอิญเป็นวันที่มีความหมายสำหรับผมพอดีครับ) คณะกรรมการประเมินของสำนักงาน เป็นไปตามสูตร คือมีบุคลากรจากภายนอก 1 ท่าน ที่เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน และปีนี้ประธานกรรมการตรวจประเมินคือ อาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากร ซึ่งผมมักเรียกอาจารย์วลุลีแบบติดปาก ว่า พี่เจี๊ยบ

     ตอนแรกผมกังวลอยู่เหมือนกัน เกรงว่าประธานกรรมการตรวจประเมิน QA ของสำนักงานจะไม่คุ้ยเคยกับ Blog แต่วันนี้ ( 8 มี.ค. 50) พี่เจี๊ยบ เปิด Blog อย่างเป็นทางการครั้งแรก พร้อมกับ TITV โดยการจัด KM Workshop  ของสำนักหอสมุด ซึ่งมีอ. Beeman เป็นวิทยากร

     ทำให้ผมรู้สึกดีใจครับกับ Blog แรกของประธานกรรมการตรวจประเมิน QA สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ขอถือโอกาสแนะนำ Blog ของพี่เจี๊ยบด้วยครับ
        อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร


             http://gotoknow.org/blog/waluleeb/82649


                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                       8 มี.ค. 50