โครงการเทเหล้า เผาบุหรี่ หนีอบายมุข ประสบสุขทุกครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการเทเหล้า เผาบุหรี่ หนีอบายมุข ประสบสุขทุกครัวเรือน

บทคัดย่อ 

จากการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำและดำเนิน โครงการเทเหล้า เผาบุหรี่ หนีอบายมุข ประสบสุขทุกครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2548  ประสบผลสำเร็จมีผลลัพธ์ในการดำเนินงานในระดับดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  คณะผู้ศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดของ สเต๊ก (Steak)  ในการพรรณนาความและตัดสินคุณค่าในการศึกษาประเมินผลสำเร็จหรือผลลัพธ์กับเป้าหมายและเกณฑ์   ด้วยการใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content Analysis) จากเอกสารรายงานของส่วนราชการและหน่วยดำเนินการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการกับประยุกต์ใช้แนวทางการวัดความคิดเห็นของเบสท์ (Beast)    สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนทั่วไปด้วย การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  และแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) กำหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane) การสร้างแบบแบบสอบถามประยุกต์ใช้มาตรวัดรูปแบบของ   ลิเคอร์ท   (Likert Scale) แสดงค่า ด้วยอัตราส่วนร้อย และหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content Analysis) ซึ่งด้วยข้อจำกัดด้านระยะเวลาจึงไม่ได้หาค่าความเที่ยง   ความตรงและทดสอบหาข้อบกพร่อง   (Try – Out) อย่างเด่นชัด ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

1.  โครงการเทเหล้า เผาบุหรี่ หนีอบายมุข ประสบสุขทุกครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2548  มีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้

2.  จากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการเทเหล้า เผาบุหรี่ หนีอบายมุข ประสบสุขทุกครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2548   

3.  ประชาชนเสนอแนะให้มีการดำเนินงานโครงการต่อไป โดยเน้นการสร้างจิดสำนึกและความเข้มแข้งของครอบครัว ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการให้เด็กและเยาวชน

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าภาพในการบูรณาการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน จึงควรดำเนินงานในห้วงต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#โครงการเทเหล้า เผาบุหรี่ หนีอบายมุข ประสบสุขทุกครัวเรือน

หมายเลขบันทึก: 82529, เขียน: 08 Mar 2007 @ 00:24 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 11:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)