จากคำกล่าวที่ว่า "คนที่ทำงานย่อมพบกับปัญหาอยู่เสมอ" ซึ่งปัญหาที่เราพบอาจมีทั้งที่เป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ได้และบางปัญหาเราก็ไม่สามารถแก้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมแห่งชีวิต

     ปัญหาที่เราแก้ได้ก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุข    ทำงานด้วยความสุข แต่ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ ย่อมส่งผลเสียไปถึงสุขภาพจิต  คุณภาพชีวิตของเราก็เริ่มเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ ถึงแม้ปัญหาที่เราพบจะปัญหาเล็กๆแต่ถ้าเราเผชิญกับปัญหานั้นบ่อยๆโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไข  ในที่สุดปัญหานั้นก็จะปัญหาเรื้อรังยากแก่การเยียวยา

     วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข คือ Positive Thinking   เพราะทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีหลายด้านให้เรามอง ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมองด้านไหน

     การมองในมุมเดิมๆเราก็จะคิดและมองเห็นแต่มุมมองเดิมๆเราจะไม่สามารถมองเห็นในสิ่งที่แปลกใหม่ได้เลย ซึ่งบางครั้งหากเรา เปลี่ยนมุมมอง ปรับความคิด หรือมองในมุมที่กลับกัน  อาจทำให้เราหาทางออกของปัญหา  พบกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยคิด หรือมองเห็น ทำให้สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปเผชิญกับสิ่งต่างๆที่รอเราอยู่ 

     เราไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตหรือความคิดคนอื่นได้ และไม่สามารถบังคับให้คนอื่นคิด หรือทำในสิ่งที่เราต้องการได้  แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิด ชีวิต และการกระทำของตัวเราได้ หากสิ่งที่เราทำนั้นไม่ก่อให้เกิดโทษกับคนอื่น และส่งผลให้คุณภาพชีวิตและการดำเนินชีวิตของตัวเราดีขึ้นทำไปเถิด

   ท่ามกลางความมืดมิด ยังมีแสงสว่างให้เรามองเห็น หากเรามีความอดทน มานะ พยายาม ปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มองอุปสรรคและปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ให้เป็นเครื่องพิสูจน์กำลังใจของเรา หลายครั้งที่ผู้เขียนรู้สึกเหนื่อย และท้อในการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และเรื่องส่วนตัว สิ่งที่ทำให้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นผ่านไปได้ คือ การปรับเปลี่ยนความคิด คิดในเชิงบวก (Positive Thinking)

     ปัญหาที่เคยทำให้เราทุกข์ หรือไม่สบายใจก็ลดน้อย ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความสุข  สามารถยิ้มได้ทั้งน้ำตา มีแรงและกำลังใจเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคที่รอเราอยู่ข้างหน้า