PCU/สถานีอนามัยของจังหวัดหนองคายยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขในคอมพิวเตอร์มาก่อน ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลแต่ละครั้งมีความลำบาก เราเกิดการเรียนรู้ว่า เราต้องสร้างวิธีการของตนเองขึ้นมา การพัฒนาโปรแกรมการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงจึงเกิดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่PCU/สถานีอนามัยที่ทำงานด้านข้อมูลการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงใช้งานโปรแกรมได้สะดวกยิ่งขึ้น  ทันต่อเทคโนโลยี่และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งส่วนใหญ่ PCU/สถานีอนามัยคุ้นเคยดีกับการใช้โปรแกรม HCIS เดิมอยู่แล้วทั้งจังหวัดหนองคาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้มีความหลากหลายโปรแกรม ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่มีในโปรแกรมเดิมก็สามารถเรียกมาใช้ได้เลย ไม่ต้องมาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ นี้คือที่มาของความพยายามพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้เป็นครั้งที่สองของพวกเรา

    ความสำเร็จเบื้องต้นของการใช้โปรแกรม TBHDB มาจากแรงสนับสนุนผลักดันท่านผู้บริหาร ความมุ่งมั่นของอาจารย์นายแพทย์สุเจตน์  เลิศเอนกวัฒนาและทีมงานที่เข้มแข็ง เราใช้เวลาพัฒนาและทดลองการใช้โปรแกรมอย่างกระตือรือร้น พบเห็นปัญหารีบแก้ไขตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆมากมายหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพ โปรแกรมนี้สามารถประมวลผลเป็นแบบรายงานสรุปผลการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หัวใจและหลอดเลือด แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง แบบรายงานทะเบียนผู้รับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แบบรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว

    ผลการใช้โปรแกรมดังกล่าว ดีจริงๆ  PCU/สถานีอนามัยทุกแห่งมีการใช้โปรแกรม HCIS ครอบคลุมทุกพื้นที่อยู่แล้ว คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมนี้ดีเมื่อมีการ Link ข้อมูลที่ ID ตัวเลข 13 หลัก ซึ่งมีรหัสแยกรายบุคคลสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำซ้อนอีก ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถทำเป็นงานประจำวันได้ ขึ้นอยู่กับความถี่ของการป้อนข้อมูลและต้องเป็น Real time และเมื่อต้องการจะเพิ่มโปรแกรมใหม่ๆ สามารถเพิ่มได้ตามต้องการ เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา เราไม่หยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้ จะพัฒนาโปรแกรมนี้อีกต่อไป จนกว่าภาพแห่งความฝันการมีบัตร Smart card ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ไกลเกินคว้ามีความเป็นจริง