1.การอ่านคำที่มี  ร ล  ควรฝึกให้เด็กออกเสียงให้ชัดเจน ควรให้เด็กแยกแยะให้ได้ว่าเสียงใดเป็นเสียง ร เสียงใดเป็นเสียง ล แล้วให้ฝึกเขียนคำที่มีพยัญชนะทั้งสอง เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ โดยครูอ่านให้เขียนเป็นคำๆ เพื่อจะได้ฟังแล้วแยกแยะได้ เมื่อได้ฝึกการเขียนแล้ว ครูจึงประเมินดูพัฒนาการด้านการออกเสียงของนักเรียนและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2. การอ่านคำควบกล้ำ เด็กมักจะออกเสียงควบกล้ำไม่ชัด คล้ายกับปัญหาแรก คือ เด็กออกเสียง ร ล ไม่ชัด วิธีแก้ปัญหา คือ การฝึกออกเสียง และฝึกฟังเสียงแล้วเขียนตามที่ครูออกเสียง และฝึกบ่อยๆ จนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และฝึกหาคำควบกล้ำที่มี ร  ล  แล้วมาฝึกอ่านออกเสียงให้ครูฟัง และให้เด็กได้หาความหมายของคำนั้นๆ แล้วนำมาแต่งประโยคหรือแต่งเรื่องให้ตรงกับความหมายของคำ