วันที่ 26 กุมภาพันธ์   2550    โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ได้มีโอกาสต้อนรับคณะโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ   ท่านอาจารย์ทัศนีย์และคณะ  พร้อมทั้งศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ เขต 3  ได้เข้ามาติดตามงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  (KM) ได้ตอบข้อสงสัย และซักถามปัญหาตลอดจนแนะนำแนวทาง การดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง  คณะครูขอขอบคุณทุกท่าน และจะตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถ