ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจ ในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 35-60 ปี

EFFECTS OF PARTICIPATORY LEARNING PROGRAM ON KNOWLEDGE, ATTITUDE AND INTENTION OF HAVING CERVICAL CANCER SCREENING OF 35-60 YEAR OLD FEMALES

ศิริกาญจน์ ลอยเมฆ
พยาบาลวิชาชีพระดับ 7 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการรับการตรวจ  คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช่ในการวิจัย คือ สตรีอายุ 35-60 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรี-ศรีสิทธิวราราม จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ประเภท 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจำนวน 4 แผน มีความตรงเชิงเนื้อหาในระดับดีมาก (x = 4.31)  2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีค่าความยากง่าย 0.30 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนก 0.20-0.70  และค่าความเที่ยง 0.70 3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการตราวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีค่าความเที่ยง 0.81  4) แบบวัดความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีค่าความเที่ยง 0.80 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย พบว่า
1) สตรีอายุ 35-60 ปี ที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระดับปานกลาง มีเจตคติต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในระดับดี และมีความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระดับดีมาก

2) สตรีอายุ 35-60 ปี ที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จาก การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
23-24 มกราคม พ.ศ.2550 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

81163

เขียน

28 Feb 2007 @ 15:04
()

แก้ไข

13 May 2012 @ 10:59
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก