นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548

มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม  ศูนย์หนองคาย (วัดศรีษะเกษ)

มีนักศึกษา จำนวน 24  คน แยกเป็น 

 พระสงฆ์  4  รูป
 ผู้บริหาร  4  คน
 ศึกษานิเทศก์  3  คน 
 ครูผู้สอน  12 คน
 นักวิชาการ  1   คน