อำเภอบางขันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของภาคใต้ จึงได้รับสมยานามว่า "สะดือของภาคใต้" มีตำบลทั้งหมด 4  ตำบล

           1.  ตำบลบางขัน  ตั้งอยู่ทิศเหนือ/ตะวันตกของอำเภอ

           2.  ตำบลวังหิน  ตั้งอยู่ทิศเหนือ/ตะวันออกของอำเภอ

           3.  ตำบลบ้านลำนาว  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบางขัน

           4.  ตำบลบ้านนิคม  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอ

                 ตำบลบ้านนิคม  ประชาชนส่วนมากมีอาชีพทำสวนยางพารา  มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี  มีเวลาว่างหลังการทำสวนยางพารามาก  หลายหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เช่น.........

                -  กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านช่องเหรียง  ตั้งอยู่หมู่  10  ตำบลบ้านนิคม  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2548  โดยมี กศน.  / อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป็นผู้สนับสนุน  ปัจจุบันมีสมาชิก  60  คน  มีทุนหมุนเวียน  100,000  บาท  เป้าหมายของกลุ่มผลิตเพื่อใช้เอง/จำหน่าย

               -   กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านเขาวง   ตั้งอยู่หมู่  2  ตำบลบ้านนิคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2549  เกิดขึ้นจากโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร  โดยมี กศน.  / เกษตร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป็นผู้สนับสนุน  ปัจจุบันมีสมาชิก  30 คน  มีทุนหมุนเวียน  30,000บาท  เป้าหมายของกลุ่มผลิตเพื่อใช้เอง/จำหน่าย  นำโดยผู้ใหญ่สุบิน  วรรณแสงทอง

               -  กลุ่มการทำเครื่องแกงบ้านนาตำเสา  ตั้งอยู่หมู่  12  ตำบลบ้านนิคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2549  โดยมี กศน.  / อบต.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป็นผู้สนับสนุน  ปัจจุบันมีสมาชิก  30 คน  มีทุนหมุนเวียน  50,000บาท  เป้าหมายของกลุ่มผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้  เป้าหมายหลักของกลุ่มเพื่อรองรับผลผลิตของอาชีพชุมชนเนื่องจากชุมชนมีอาชีพเสริมคือการปลูกพืชสวนครัวกันเป็นจำนวนมาก  นำโดยผู้ใหญ่อ้าหมาด  หลานสัน

     ยังมีของดีอีกมากมายจะบรรยายในโอกาสต่อไป  สนใจสอบถามได้ที่นี้ หรือ  กศน.บางขัน  075-371251