เมื่อประมาณ ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจังหวัด ในการจัดสร้างให้วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  เป็นอารามหลวง ซึ่งจะใช้อาคารส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม จงเป็นผลเร่งด่วนและที่ต้องเร่งสร้างอาคาร เพื่อรับนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ต้องย้ายจากที่ตั้งเดิม ซึ่งอยู่คนละฝั่งกัน ในการก่อร่างสร้างอาคารใหม๋ครั้งนี้ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเลย แต่ท่านผู้อำนวยการได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่ 5 ล้าน ตัวผมเองเคย คุยเล่นกับท่านผู้อำนวยการว่า ให้ครูร่วมเริ่มต้นกันคนละ พัน บาท แต่ท่านกลับบอกว่า ไม่เคยอยู่ในความคิดผมเลย ( แล้วท่านจะหางบจากที่ไหนกันหนอ)

    

เท่าที่พบ ก็มีแต่พี่ทหารที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน แต่ไม่แจ่มชัดเรื่อง ค่าจ้าง  แต่อย่างไรเสีย เปิดภาคเรียนใหม่ อาคารที่กำลังสร้างจะต้องเสร็จทันใช้งาน