ฤกษ์งามยามดี  วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ให้บุคลากรศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
เข้ามาร่วมกันตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ EIS เพื่อให้ถูกต้องตรงกัน
และบวกกับพัฒนาความรู้ด้าน ICT ของผู้เข้ารับการอบรม
ด้วยการให้ความรู้ในการจัดการ blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย และน่าสนใจ  หวังว่าคงเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ที่ทำให้บุคลากรแต่ละคนได้รับความรู้และเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน