นิติสัมพันธ์กรณีบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต

เจนจิรา
นิติสัมพันธ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือบัตรกับผู้ออกบัตร

เป็นความผูกพันตามสัญญา ผู้ออกบัตรมีหน้าที่ชำระเงินตามคำสั่งของผู้ถือบัตรให้แก่ร้านค้าและแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นระยะ ส่วนหน้าที่ของผู้ถือบัตร คือ การชำระเงินค่าบริการให้แก่ผ ้ออกบัตร ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องชำระเป็นรายปี และมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรและรหัสประจำตัวให้ปลอดภัย รวมทั้งทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดของสัญญาเกี่ยวกับการนำบัตรไปใช้ในทางที่ถูกต้อง (Misuse of Card)  หรือในกรณีที่ระบบขัดข้อง

  - ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกบัตรและร้านค้า

โดยทางธุรกิจปกติ ผู้ออกบัตรและร้านค้าจะต้องทำสัญญาระหว่างกัน ทั้งนี้หน้าที่โดยพื้นฐานของผู้ออกบัตร คือ การชำระเงินตามที่ร้านค้าได้แจ้งให้ผู้ออกบัตรทราบ โดยเหตุที่ผู้ถือบัตรได้ใช้บัตรนั้นเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า โดยในการชำระเงินนี้ ร้านค้าจะต้องยินยอมให้ผู้ออกบัตรหักเงินเป็นค่าธรรมเนียมโดยคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงินที่ผู้ออกบัตรจะต้องชำระให้แก่ร้านค้า

  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือบัตรกับร้านค้า

เป็นความสัมพันธ์ตามปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยทั่วไป

 

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีผู้เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญมากต่อการชำระเงินบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต ก็คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ทุกคนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ เพราะหากขาดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็จะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#บัตรเครดิต#กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 80699, เขียน: 26 Feb 2007 @ 14:58 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)