แบบที่ 4     แสงไท่ลุกโชติช่วงอยู่ ณ ที่ นี้เปรียบประดุจกิจการของลูกเสือที่รุ่งเรื่อง  ส่วนเถ้าถ่านที่ม้อดดับเหมือนกับสิ่งที่เรา ได้ทำผิดผลาดไว้ขอให้สลายไป ถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าขอทำการเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้