“… เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการ คือการทำให้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณ์แบบ จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีที่ใช้การได้ไม่คุ้มค่า ก่อให้เกิดความสูญเปล่าและความเสียหายได้มาก จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่บกพร่อง ไม่สมควรนำมาใช้ไม่ว่ากรณีใด   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 18  ตุลาคม  2522                        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิได้หมายถึงการไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างชาติ    เข้ามาแล้วผลิตใช้เองทั้งหมด แต่หมายถึงการยอมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น ต้องรู้จักเลือกนำเทคโนโลยีมาใช้       ให้เหมาะกับการ เหมาะกับกิจ เหมาะกับยุคสมัย และไม่ฟุ่มเฟือย                    การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่จะใช้ ต้องศึกษาถึงศักยภาพของเทคโนโลยีว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ และที่สำคัญต้องคำนวณถึงความสามารถในการที่จะให้ได้มาโดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับตัวเองและไม่เพิ่มภาระ    ให้ผู้อื่น และเมื่อได้มาต้องใช้อย่างคุ้มค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เกิดผลเสียน้อยที่สุด ใช้อย่างมีสติ     มีเหตุผล ใช้แล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่น                    ดังนั้น  การเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองและผู้อื่น จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ แต่การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น เป็นการเปิดรับเพื่อให้รู้เท่าทันโลก มิใช่เพื่อวิ่งให้ทันโลก เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้ตัวเองและประเทศอยู่รอด เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนในทุก ๆ ด้านของสังคม สามารถยืนหยัดและพัฒนาได้โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร  และประเทศก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและปกติสุขในที่สุด