กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบราชการที่พึงประสงค์

( I  AM  READY )

Integrity               ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

Activeness          ขยัน ตั้งใจทำงาน

Morality                มีศิลธรรม  คุณธรรม

Relevancy            รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม

Efficiency             มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

Accountability      รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม

Democracy          มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย

                              มีส่วนร่วม  โปร่งใส

Yield                     มุ่งเน้นผลงาน