ทำดีเพื่อพ่อหลวง

           ดิฉันอยากจะเป็นเด็กดีของสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่เยาวชนหรือสังคมทั้งหลาย เพื่อประเทศชาติไทยเราจะได้เจริญรุ่งเรือง

           จะทำแต่ความดีตามลอยพ่อหลวง  โดยการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  รู้จักใช้เงิน  รู้จักแบ่งแยกแยะในการใช้จ่าย   หรือ  ปลูกผักลดค่าใช้จ่าย   และต้องห่างไกลยาเสพติดเพื่ออนาคตของเราเอง

            ดิฉันสรุปใจความสำคัญได้ว่าการที่เราใช้ชีวิตพอเพียง  จะมีความสุขได้  โดยไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติดเลยค่ะ