หลายสิ่งในโลกเมื่อเจริญสูงสุดก็มักจะหวนคืนสู่สามัญหรือกลับสู่ธรรมชาติ
    
มีหลายวงการกำลังหันหน้าเข้าคลอง คือหันกลับมาสู่ธรรมชาติที่สดชื่น
    
วงการแพทย์หันมาสนใจการการบำบัดโดยวิธีธรรมชาติและการใช้สมุนไพร
     
งานด้านการเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ป้องกันสัตรูพืชโดยสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ
  
ในวงการศึกษา ในด้านการเรียนการสอนได้หันมาให้ความสำคัญการเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ หรือการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ   ปราชญ์สมัยก่อนสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยความอุตสาหะ เมื่อพบปัญหา ก็จะมีการตั้งสมมติฐาน ทำการทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อทดสอบสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์ความรู้ การเรียนการสอนปัจจุบันได้หันมาใช้วิธีการของปราชญ์โบราณที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองแทนที่จะให้ครูเป็นผู้ป้อนความรู้ที่มีผู้สร้างไว้แล้วให้กับผู้เรียน ซึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   อันเป็นการกลับสู่การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาตินั่นเอง