Passion plan “รวมพลคนเขียน blog ในชุมชน NUKM”

         ตัวอย่าง Passion plan ที่สืบเนื่องจาก < Link > และ < Link > ครับ

         1. พัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะฯ ให้ดำเนินงานตามภารกิจของคณะ โดยใช้ KM เป็นฐาน โดยเริ่มจากการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปถ่ายทอดในที่ประชุม แล้วสร้างบรรยากาศในห้องประชุมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ KM ให้ทุกงานย่อยนำ KM ไปมีส่วนในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในแต่ละงาน
         (นฤมล อินทหอม  คณะพยาบาลศาสตร์)

         2. ในการบรรยายวันนี้ได้รับความรู้ทางด้าน KM มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจรูปปลาทู ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนคือ KV, KS, KA และสิ่งที่ต้องการอยากจะกลับไปทำคือ Blog แต่ในการบรรยายครั้งนี้ไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่การเงินเลย หรือว่าเจ้าหน้าที่การเงินไม่ว่างมา อยากให้มีการบรรยายอย่างนี้อีก และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บรรยายและบุคลากรในการเตรียมงานครั้งนี้ค่ะ

         3. - ไปเขียนบันทึกเรื่องที่ ลปรร. กันวันนี้ เขียน Blog 
             - ประชุมใหญ่กลุ่มเลี้ยงผึ้ง 25 พ.ย. 48 ห้อง Main ตึก IT
             - ประชุม KM วันที่ 28 พ.ย. 48 
             - KV = ทิศทางผู้เลี้ยงผึ้งจะเดินกันไปทางไหน
         (สมลักษณ์  คณะวิทยาศาสตร์)

         4. - กลับไปเชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนเริ่มเขียนประสบการณ์ลงใน Blog
             
- เชิญชวนให้ผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพเดียวกันสมัครเป็นสมาชิกในชุมชน
             
- ศึกษาเพิ่มเติมและปรับปรุงในการเข้าไปเขียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน Blogของชุมชน
             
- ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยประกันฯ ให้จัดการอบรมการสมัครเป็นสมาชิกใน Blog และวิธีการเขียนที่ถูกต้อง (ให้เชิญสมาชิกที่มาประชุมในวันนี้เข้าอบรม)

         5. - นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับทีมงานโดยการประชุม
             
- พัฒนาความรู้ของตัวเองหาเวลาศึกษาโดยการอ่าน KM Blog ทุกวัน
             
- ซื้อหนังสือที่รองอธิการบดีฯ (ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) แนะนำมาอ่านและเล่าสู่กันฟัง
            
- ถามผู้ที่รู้ในเรื่องต่าง ๆ ถามไปเรื่อย ๆ แล้วบันทึกไว้ รวบรวมเผยแพร่ออกมาเป็นกระดาษให้ทีมงานได้รู้ด้วย
             
- ฝึกทักษะความรู้ของตัวเองด้วยการทดสอบ นั่งคิด แล้วเขียน และนำมาตรวจสอบ / แก้ไข

         6. - เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบกระบวนการและวิธีการทำ KM 
            
- พัฒนางาน QA โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลคอเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน

         7. การร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Blog ครั้งนี้เหมือนเป็นการแนะนำให้รู้จักและ Share ความรู้กันเป็นแรงจูงในการทำให้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ Blog แต่ยังขาดความรู้ในขั้นตอนการสมัคร การเขียน Blog นั้นเพื่อเป็นการขยายองค์กรน่าจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนเหมือนเป็นการลงทะเบียนคนในชุมชนจะได้ทราบและรู้จักกันเป็นการติดต่ออีกทางหนึ่ง และเป็นการแนะนำชุมชนเราให้เจริญเติบโตมากขึ้น ต้องขอชื่นชมที่มีให้บุคคลภายนอกมารับความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ

         8. ความรู้ที่ได้รับวันนี้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าคือ ผู้ให้ในที่นี้คือ ให้ความรู้แก่ผู้อื่น แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังเป็นผู้รับแรงบันดาลใจในวันนี้คือ อยากจะเป็นผู้ให้บ้าง

         9. - อันดับแรกจะเข้าไปสมัครใน Blog
             
- อ่านเรื่องที่สนใจ
             
- แสดงความคิดเห็น
             
- มีโอกาสเขียนจะเขียนเรื่องที่ตนถนัดและมีความรู้ความชำนาญเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนอื่นได้ทราบ

         10. - มีแรงปราถนา (Passion) หรือเกิด “ฉันทะ” ว่าต้องการจะกลับไปเปิด Blog อ่านและจะสมัครเพื่อจะได้มี Blog เป็นของตัวเอง
              
- จะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ

         11. - อยากจะกลับไปจัดอบรมเกี่ยวกับ KM ให้บุคลากรที่คณะเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรและจะได้นำไปประยุกต์ให้กับการทำงาน และในเรื่องของการเขียน Blog นั้นคิดว่า Blog น่าจะมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการติดต่อประสานงาน ด้านการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนคนเขียน Blog ด้วย

         12. - จัดทำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
              
- จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานโดยระบบ NUDB ของทางมหาวิทยาลัย
              - วางระบบการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ให้เป็นระบบมากกว่าปัจจุบัน
         (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์)

         13. - สิ่งที่ได้จากวันนี้คือ ได้เห็นพลังของทาง NU เกี่ยวกับเรื่อง KM มากกว่าที่คิดไว้
              
- แรงปรารถนาที่เกิดขึ้นก็คือ จะกลับไปทำเรื่องการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ม.นเรศวร ให้ดำเนินการต่อไปให้ได้ (ถึงแม้จะหนักเอาการพอสมควร)
              
- อยากเห็นการเกิดขึ้นของเว็บไซต์ NUKM เพื่อเป็นฐานความรู้ (Knowledge Asset) ที่เกิดขึ้นใน มน. โดยอาจจะ link จาก Tacit Know จาก GotoKnow มาเชื่อมโยงก็ได้

         14. - สรุปผลการประชุมเสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
              
- ขออนุญาตเขียนแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ
              
- ถ้ารองฯ อนุญาตจะเริ่มต้นการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ ในระบบสายสัมพันธ์เพื่อให้คนเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้
              
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ F2F เพื่อสอนการสมัครการเข้าชม การแสดงความคิดเห็น และการใช้ประโยชน์ เป็นการพูดคุยกัน
              
- มีแผนติดตามและมีการตั้งรางวัลจูงใจ เช่น การได้ตำแหน่ง Top5 จะได้รางวัล (นับจากจำนวนและความสม่ำเสมอ)
              
- ทั้งหมดนี้จะเกิดเมื่อได้รับอนุญาตให้ทำ

         15. ได้รับความรู้เรื่อง KM มาตลอดเข้าร่วมการประชุมกับหน่วย QA มน. ทุกครั้ง และหลังจากที่ได้รับความรู้เรื่อง KM ก็เห็นว่ามีความสำคัญน่าจะนำไปถ่ายทอดสู่เพื่อน ๆ ร่วมคณะฯ อยากจะกลับไปพัฒนาระบบ Blog ของตนเองให้มากขึ้น และ “จัดการฝึกอบรมการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยรูปแบบคือ เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้าน KM มาบรรยายและแนะนำวิธีการนำไปใช้กับการประกันคุณภาพระดับคณะ
         (วนมาลิน  คณะสังคมศาสตร์)

         16. ออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของการให้บริการวิชาการร่วมกัน ซึ่งอาจมีผลให้มีเครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและคณะ ที่เดินคู่กันไป
         (วันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล  สำนักหอสมุด)

         17. คิดว่าการจัดการองค์ความรู้ หลังบริหารจัดการความรู้ มีความจำเป็นในชีวิตของการทำงาน ขบวนการจัดการที่สำคัญต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันในทีมงาน จากการถ่ายทอด ซึ่งจะเป็นความรู้ใหม่ที่สำเร็จรูปแล้ว ผู้รับนำไปใช้ได้ ในหน่วยงานจะเกิดวัฒนธรรมการให้ที่ดีที่สุด
         (สุวรรณา)

         18. หลังจากการประชุมครั้งนี้ดิฉันกลับไปคาดหวังว่า จะทำความฝันของ Blog ของงานวินัยและพัฒนานิสิตให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สาเหตุที่จะทำดังคิด เนื่องจากปัจจุบัน ขอบข่ายการเรียนรู้ของงานวินัยและพัฒนานิสิตมีน้อยมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการในการจัดทำ ในแต่ละองค์กร สถาบันการศึกษา ข้อมูลด้านวินัยนิสิต ไม่นิยมจัดเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้น ดิฉัน พยายามจะคัดกรองข้อมูลที่จักสามารถเผยแพร่ได้ เขียนลงใน Blog เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการประชาสัมพันธ์แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร
         (งานวินัย กองกิจฯ)

         19. - หาความรู้เพิ่มเติมทางด้าน KM
              
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรู้
              
- เรียนรู้ใน go to know
              
- พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ โดยอาศัยความรู้จากการเรียนรู้ เช่น
                            
+ จัดวางระบบการจัดซื้อ
                            
+ การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันคิดเวลาเจออุปสรรคปัญหา เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         20. มีแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อจะนำไปปฏิบัติ ซึ่งหากเราจะทำอะไรสักอย่าง เราควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้าง รู้แล้วจะปฏิบัติอย่างไร ทำอย่างไรงานนั้นจะสำเร็จด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

         21. จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ แก่บุคลากรทุกระดับในคณะสหเวชศาสตร์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ ซึ่งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบนี้น้อยกว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่
         (มาลินี  ธนารุณ)

         22. สิ่งที่ได้ในการประชุมวันนี้ ในส่วนของตัวผมเองทำงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบางครั้งไม่สามารถที่จะเป็นหัวปลาได้ ในส่วนของหัวหน้างานยังไม่ให้ความสำคัญกับการทำ KM และ QA ควรจะทำอย่างไรอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหรือแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในครั้งหน้า

         ปล. ตอนนี้มีเป้าหมายในการเขียน blog (หัวปลา) ทำให้ตัวกับหางเริ่มทำงาน

         23. - อยากกลับไปเขียน blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในชุมชน
              
- หาหนังสือ / ตำราเพื่อศึกษาให้เข้าใจ KM มากยิ่งขึ้นเพื่อจะถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ในหน่วยงานได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม

         24. ถ่ายทอดเรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรสายบริการของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ และเชิญชวนให้ทุกคนในสำนักงานเลขาฯเป็นสมาชิกในชุมชนสำนักงานเลขานุการเพื่อพัฒนางานทั้ง 5 งาน ของสำนักงานให้มีคุณภาพ
         (บอย  สหเวชศาสตร์)

         25. สิ่งที่ต้องการกลับไปทำก็คือ อยากไปถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการประชุมวันนี้ให้เพื่อน ๆ ในสำนักงานฯได้ฟัง เพราะมีประโยชน์มาก ๆ สำหรับการทำงาน และกับตัวเอง และจะนำเรื่อง blog ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนเพื่อที่ใครที่มั่นใจจะได้มาสมัคร blog เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างหลากหลายในงาน

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.151.96.20
เขียนเมื่อ 

คณะสหเวชศาสตร์ จะจัดการสัมมานา QA KM ให้กับบุคลากรในคณะ วันที่ 21 ธันวาคม 48 เรื่อง KM ในคณะสหเวชศาสตร์จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นครับ