ใช่ฉันหรือเปล่า

  Contact

  สมุดเล่มเล็กแก้ปัญหาได้  
จากการที่ข้าพเจ้าได้สอนมาพบปัญหาเกี่ยวกับการเ รียนการสอนโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์และมีสมาธิที่สั้นมาก ไม่อยู่กับที่ ไม่สนใจต่อการสอนของครูเนื่องจากเป็นเด็กที่ยังเล็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เด็กเล่านี้เป็นเด็กชาวเขาเผ่ามูเซอทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนการสอนข้าพเจ้าจึงคิดและหาวิธีการแก้ไขคิดมานานและหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่หลายเดือนเหมือนกันแต่สามารถคิดวิธีการหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่ามีนิทานอยู่2เล่มข้าพเจ้าก็ลองนำมาเล่าให้เด็กฟังก่อนเรียนหนังสือตอนบ่ายประมาณ 10 นาที นิทานที่ใช้ในเล่าครั้งนี้คือ นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า และนิทานเรื่องแพะเกเร เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดหลังจากที่เล่าเสร็จแล้วครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนวาดรูปนิทานที่ครูเล่า ผลงานของเด็กครูจะเก็บไว้และรวบรวมเข้าเล่มเป็นสมุดเล่มเล็กและลองให้เด็กเล่าให้ครูและเพื่อนๆฟังอีกครั้ง ส่วนนิทานครูจะเล่านิทานวันละนิด 1 อาทิตย์ต่อนิทาน 1 เรื่อง เด็กให้ความสนใจเป็นพิเศษจากนั้นมาวิธีการนี้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ประมาณร้อยละ 90 เด็กที่เล่าเก่งครูก็จะส่งเข้าประกวดการเล่านิทานในสัปดาห์ห้องสมุดแบ่งเป็นช่วงชั้นเด็กสามารถแข่งขันได้รับรางวัลที่ 2 นับว่าเป็นความสำเร็จอีกวิธีการหนึ่ง ครูท่านไหนมีปัญหาเหมือนกับข้าพเจ้าก็ลองใช้วิธีการเดียวกันได้นะคะโปรดติดตามตอนต่อไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In โรงเรียนบ้านวนาหลวง

Post ID: 79302, Created: , Updated, 2012-06-12 17:30:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สมุดเล่มเล็กมหัศจรรย์

Recent Posts 

Comments (0)