พันธกิจ

4 ช = เชื่อ ช่วย ชื่น และเชิด ,5 พ = ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด มีความเมตตากรุณา และมารยาทงาม
  ขอ introduction เพื่อให้รู้จักโรงเรียนเรามากขึ้นก่อน
1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม (4 ช = เชื่อ ช่วย ชื่น และเชิด ) (5 พ = ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด มีความเมตตากรุณา และมารยาทงาม)
2. เสริมสร้างค่านิยมให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้สื่อสารก้าวหน้าสู่สากล และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ( บ้าน - วัด - โรงเรียน - ชุมชน )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

คำสำคัญ (Tags)#เซนต์นิโกลาส#erkm

หมายเลขบันทึก: 79287, เขียน: 18 Feb 2007 @ 15:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)