ความหมายของการออกแบบการสอน  
คำสำคัญ (Keywords) เกี่ยวกับการออกแบบการสอน

 
            
ระบบการสอน (Instructional System) หมายถึง การจัดสรรแหล่งทรัพยากร และ กระบวนการที่จะสนับสนุนด้านการเรียนรู้

               การออกแบบการสอน (Instructional Design) หมายถึง กระบวนการของวิธีระบบใน การพัฒนาการสอน

               การพัฒนาการสอน (Instructional Development) เป็นกระบวนการนำการออกแบบ การสอนที่ได้วางแผนไว้ไปทดลองใช้

               เทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology) คือ ระบบและวิธีการในการประยุกต์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเทคนิควิธีการที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรู้ เช่น พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

               ดังนั้น เทคโนโลยีการสอน = การออกแบบการสอน + การพัฒนาการสอน


               ทฤษฎีการออกแบบการสอน (Instructional Design Theory) หรืออาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีการสอน หมายถึงการประยุกต์ทฤษฎีและความรู้ต่างๆ ที่มีการจัดระเบียบไว้แล้ว มาใช้ในภารกิจในการออกแบบการสอนและการพัฒนาการสอน

               อาจสรุปได้ว่า การออกแบบการสอน (Instructional Design) หรือเรียกว่า ID หมายถึง กระบวนการของการออกแบบการสอน และคำว่า Instructional Design Model (ID Model) หมายถึง แบบจำลองหรือทฤษฎีที่เป็นแนวทางของกระบวนการออกแบบการสอน