การนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ 2 ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มงานประกันฯได้จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อ-เครื่องมือ แบบสอบถามการนิเทศ กำหนดตารางแจ้งโรงเรียนที่ สมศ.แจ้งจะเข้าประเมิน
     กระบวนการนิเทศใช้วิธีการประชุมคณะครูชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพรอบสอง และแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหารโดยมีศึกษานิเทศก์นิเทศในแต่ละกลุ่ม หลังจากการนิเทศได้ให้ผู้บริหาร ครูจัดทำแบบสอบถาม จากการสังเกตการนิเทศ สรุปผลจากแบบสอบถาม พบว่า คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินรอบสองเป็นอย่างดี และผลการประเมินจาก สมศ.ที่ได้รับการนิเทศ ได้ระดับ ดี และดีมาก ทุกโรงเรียน