จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนทำให้ทราบว่านักเรียนจะมีความสุขและจะจดจำได้ดีกว่าที่นักเรียนจะเรียนตามที่ครูกำหนดให้ นักเรียนที่เรียนไม่ค่อยดีจะมีเริ่มพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพราะเขาได้เรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ทำให้ครูผู้สอนมีกำลังใจที่จะสอนและนักเรียนก็มีความสุขที่จะเรียน