โครงการห้องสมุด ในปีนี้ทางห้องสมุดโรงเรียนวัดเกตุสโมสรได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ตามโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน  สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านระดับประถมศึกษา  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2547  ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในระดับเขตการศึกษา  โดยการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต โดยทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น-           วางทุกงาน อ่านทุกคน-           ครอบครัวยอดนักอ่าน-           ห้องสมุดเคลื่อนที่-           นิทรรศการตามวาระโอกาสและวันสำคัญ-           การเล่านิทาน-           สืบค้นอินเตอร์เน็ตสาธารณะ-           หนังสือในดวงใจ-           แรลลี่ครอบครัวยอดนักอ่าน-           ค่ายรักการอ่าน-           เก็บมาฝากกิจกรรมทุกกิจกรรมจัดเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง