ประชุมบริษัท[email protected]ครั้งที่2

Ooky
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุม

วาระที่1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

            1.รายงานผลการสอบถาม เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในการจัดสัมมนา

            2.แต่ละฝ่ายรายงานผลการทำงาน ที่ได้มอบหมายไปแล้วในการประชุมครั้งที่1

            3.ฝ่ายการเงิน แจ้งยอดเงินในบริษัท

            4.มอบหมายงานให้ฝ่ายต่างๆ

วาระที่2  เรื่องที่เสนอให้พิจารณา

              1.พนักงานทุกท่านร่วมกันตัดสินใจ เลือกหัวข้อการจัดสัมมนา

              2.ร่วมกันวางแผนเพื่อจัดสัมมนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิตตินุช แก้วกระจายความเห็น (0)