หากต้องการจะใช้ชีวิตในวัยครองเรือน  ย่อมต้องจัดหาหรือปลูกสถานที่สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างครอบรัว  การปลูกเรือนนั้นในสมัยโบราณ มีประเพณีสืบต่อกันมาอย่างน่าสนใจ ต้งแต่การดูทำเลสถานที่ การดูกฤษ์ยามตลอดจนการสร้างศาลพระภูมิ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่